overlay

Hasta Hakları Kurul Kararları

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU OCAK 2021

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti


Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü

06.06.2020

2020/
26709

23.12.2020

104

Kurul üyelerince; şikâyetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde inceleme raporları da dikkate alınmış olup, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi Madde 19 ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.06.2020 tarih ve E-1187 sayılı yazısı gereğince, yasal çerçeve içerisinde davranıldığı, idari yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.


Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü

21.08.2020

2020/
36606

23.12.2020

105

Kurul üyelerince; başvurunuz görüşülmüş olup, başvuru yapmış olduğunuz Hasta Hakları Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği idari pozisyonu bulunan bir başkan, şikâyet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın işyeri temsilcisi, şikâyet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi, Hasta Hakları Derneklerinden bir temsilci, Valilikçe görevlendirilen sivil vatandaş, Valilik İl İnsan Hakları Komisyonundan bir temsilci ve şikayet edilen personelin bağlı bulunduğu oda temsilcilerinden oluşmuş olup Hasta Hakları Kurulu Valilik Makamının Oluruyla görevlendirilmiştir. Dolayısıyla tarafsız olarak karar vermektedir. Başvurular kurulda nihai karara bağlanır. Başvurunuz Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı alınmıştır.
KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

23.09.2019

2019/

68733

19.03.2020

103

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belgeler ve ekler kurulda görüşülmüştür. 23.09.2019 tarihinde başvuru sahibinin hastaneye herhangi bir müracaatının olmadığı tespit edilmiştir. Başvuru hasta hakları kapsamında olmadığından Hasta Hakları Kurulunda değerlendirme yapılmamıştır. Şahsın işten çıkarılması ile ilgili olarak SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) nezdinde müracaatta bulunması gerektiği düşünülmüştür. KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Şehir Hastanesi

21.09.2019

2019/

68380

20.02.2020

İtiraz
2020-01

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belgelerin ve ekler ile verilmiş olan iki itiraz dilekçesi kurulda görüşülmüştür. Hasta Hakları Yönetmeliği gereği kurul tarafından hekimlere yönelik ceza verilmesi mümkün değildir. Hasta hakları ihlaline yönelik verilen karar ek tetkik istenmesi hususunda ihmal değil, yapılmış olan mevcut tetkiklerin değerlendirilmesinin eksik yapılmış olmasına kanaat getirilmesindendir. Kurul eksik değerlendirme yapılmış olması kanaatinde değişiklik yapmamıştır. Hastanın şikayetleri devam etmiş olmasına rağmen uzun bir ara verip yeniden müracaat etmesinin de hastalığın ilerlemesinde etkili olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali vardır kararı verilmiştir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ŞUBAT

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Şehir Hastanesi

21.09.2019

2019/

68380

15.01.2020

102

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; hastanın muayene ve tahlil edilme hakkının ihlal edildiği, Şehir Hastanesinde 22.01.2018 ve 20.03.2018 tarihlerinde yapılan muayenelerinde yeterli değerlendirilmenin yapılmadığı, 20.03.2018 tarihli muayenesinde tetkikleri değerlendirilmeden KBB Polikliniğine yönlendirildiği ve tanının özel bir merkezde konulmasına sebep olunduğu görüldüğünden kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali vardır kararı verilmiştir.
KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU KASIM - ARALIK2019

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti


Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

24.04.2019

2019/
32143

05.11.2019

İtiraz
2019/01

Şikayetçinin itirazına istinaden, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; 2. bir bilirkişi olarak Çocuk Cerrahi gözüyle incelenmesi için gönderilmiştir. Bilirkişi raporları da dikkate alınarak kurul üyelerince hasta hakkı ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.


Özel Melikgazi Hastanesi

27.08.2019

2019/
62323

03.12.2019

101

Kurul üyelerince şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge, ekler ve bilirkişilerin hazırlamış oldukları rapor doğrultusunda konu değerlendirilmiş, onam formlarının dosyada mevcut olduğu görülmüş, tüm dosya incelendiğinde hasta hakkı ihlali olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ayrıca mesleklerini serbest veya özel hastanelerde icra eden hekimlerin çalışmaları ile ilgili olarak mevzuatta herhangi bir yaş sınırı düzenlemesi mevcut değildir.
KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU TEMMUZ 2019

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti


Özel Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Tıp Merkezi

04.04.2019

2019/
26798

10.07.2019

97

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; saygınlık görme ve muayene esnasında mahremiyet hakkına riayet edilmediği, hastanın muayenesi esnasında poliklinik odasında sağlık çalışanı olmayan bir kişinin olması, onunla hekimin konuşma durumunda olması, hekimin hastaya dikkatini yeterince yöneltmediği, reçete düzenlenirken hekimin ilacın dozunu doğru belirtmeyerek dikkatsiz ve özensiz davrandığı tespit edildiğinden kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca şikayetçi şahsın başvuruda doktor için kullandığı ‘’para tuzağı’’ şeklindeki ifadesi hakaret içermektedir. Şikayetçinin başvuru ve dilekçede bu tür ifadelere yer vermeme hususunda uyarılması kararı alınmıştır.


Kayseri Şehir Hastanesi

08.06.2019

2019/
42310

10.07.2019

98

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; ilgili hastanede 2019/09 sayılı Yoğun Bakım Servislerinde Hasta Ziyareti Uygulamaları Genelgesi ve Yoğun Bakım Hasta Ziyaretleri Bilgilendirme Rehberi doğrultusunda hizmet yürütüldüğü tespit edilmiş olup kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MAYIS 2019

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü

18.07.2018

2018/
49232

30.04.2019

92

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; kurul üyelerinin kararı doğrultusunda, dosyayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Birimince inceleme başlatılmış olup, inceleme neticesinde ilgili hekimin başvuru sahibini bilgilendirdiği ancak başvuru sahibinin enjeksiyonu yaptırmadan kurumdan ayrıldığı belirtilmiştir. 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 26. Maddesinde ‘’ Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşlarınca 15’inci maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır.’’ hükmü ve ilgili inceleme raporu  doğrultusunda  kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

Özel Tekden Hastanesi

25.02.2019

2019/
15122

30.04.2019

93

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde;  kurul üyelerince dosyanın bilirkişi görüşünün alınmasına karar verilmiştir. 08.04.2019 tarihli bilirkişi raporunda ‘’Pes ekinovarus hastalığının inspeksiyonla teşhis edilebildiği, tedaviye yanıt verip vermediğinin de inspeksiyonla belirlenebildiği belirtilmektedir.  Hastaya uygulanan işlemlerin ve muayene yönteminin uygun olduğu ve herhangi bir kusur ya da ihmal olmadığı kanaatine varılmıştır’’ ifadelerine istinaden kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.


Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 19.12.2018 

2018/
86806

 30.04.2019 94 

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde;  kurul üyelerince doğru karar verebilmek için dosyanın bilirkişi tarafından değerlendirilmesi kararı verilmiştir. 13.03.2019 tarihli bilirkişi raporunda iş kazası geçiren hekimin hem kendi sağlığı hem de hastanın işleminin daha iyi yapılabilmesi için hastayı başka bir hekime bırakmasının normal ve olayın akışına uygun olduğu, operasyon sonrası sinüste açıklık olmasının operasyonun komplikasyonu olarak ortaya çıkabileceği ancak gerekli müdahalelerin yapıldığı ve hastanın şikayetçi olması sebebiyle tekrar çağrıldığı Cerrahi bölümünden konsültasyon istendiği muayene sonucunda sinüs açıklığına rastlanmadığı, sinüste açılma olmuş ise iyileşmiş yada iyileşmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hastaya yapılan işlemlerde herhangi bir yanlış uygulama ve hata olmadığı belirtilmiş olup, kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

Özel Medical Palace Hastanesi 06.02.2019 

2019/
9544

 30.04.2019 95Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; hasta hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullanmıştır. Ancak ilgili hastanenin Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 19 ‘’ Tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışır. …….. Başlatılacak personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç on beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilir. ‘’ hükmüne uygun davranmadığı, hekimin çalışma izninin 08.03.2019 tarihinde çıktığı, şikayete konu olan hekimin çalışma izni öncesi çalışmaya devam ettiği alınan bilgi ve belgelerle doğrulanmış olup, kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali vardır kararı verilmiştir.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART 2019

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti


Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

15.02.2017

2017/
9165

19.03.2019

90

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde, 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulama Genelgesinin 4. Maddesinin şikayet ve sorun çözme başvuruları alt bendinde "hasta iletişim birimine ulaşan başvurular, değerlendirildikten sonra varsa ilgilinin mağduriyeti giderilerek ve başvuru sahibine gerekli açıklamalar yapılarak yerinde çözümlenmeye çalışılır. Yapılan işlem HBBS’ye kaydedilir." hükmü doğrultusunda başvurunun çözümlendiği vatandaşın bilgilendirildiği, ancak vatandaşın HBBS sistemi üzerinden soru sorması sebebi ile başvurunun kurula intikal ettiği görülmektedir. Kurul üyelerince şikayet sürecinin devam etmediği, başvuru sahibine gerekli açıklamalar yapılarak mağduriyetinin giderildiği anlaşılmış olup oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.


Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

21.03.2018

2018/
20781

19.03.2019

 

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içerisindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde; bahse konu olan Beyin Cerrahi Kliniğinde yatış yapılan deskin kamera çekim alanında olmadığı, başvuru ile ilgili istenen bilgilerin 23.03.2018 tarihinde Dekanlığa yazıldığı ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının cevabi yazısının 27.11.2018 tarihinde hastane Başhekimliğe gönderildiği, başvuruda sağlık çalışanı ile başvuru sahibi arasında geçen diyaloğun kamera kaydı olmaması sebebiyle belgelendirilememesi sebebiyle, kurul üyelerince mevcut veriler ve bilgiler ışığında oybirliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir. Ayrıca yapılan başvurunun yerinde çözüm işleminin makul süre içerisinde tamamlanmaması sebebiyle kurul üyelerince düzeltici işlem kararı alınmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU OCAK 2019

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi

07.11.2018

2018/

75309

22.01.2018

89

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde Aile Hekimliği Uygulamasında Kapsamında Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin, Hizmet içi Görevlendirme başlığı altındaki 8. Maddenin, 2. alt bendi hükmünce ilgili hekimlerin İlçe Sağlık Müdürlüğünün onayıyla izin dönemlerinde birbirlerinin yerine geçiçi olarak görevlendirildikleri belgelendirilmiştir. Başvuru sahibinin 11.04.2018 tarihinde aynı Aile Sağlığı Merkezinden başka bir aile hekimine değişiklik talebini içeren başvuru formu kurulumuza intikal etmiş olup, hastanın hekim seçme ve değiştirme hakkı doğrultusunda hekimini değiştirdiği belgelendirilmiştir. Kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ARALIK 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü

14.02.2018

2018/

10815

30.11.2018

88

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde Aile Hekimliği Uygulamasında Kapsamında Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin, Hizmet içi Görevlendirme başlığı altındaki 8. Maddenin, 2. alt bendi hükmünce ilgili hekimlerin İlçe Sağlık Müdürlüğünün onayıyla izin dönemlerinde birbirlerinin yerine geçiçi olarak görevlendirildikleri belgelendirilmiştir. Başvuru sahibinin 11.04.2018 tarihinde aynı Aile Sağlığı Merkezinden başka bir aile hekimine değişiklik talebini içeren başvuru formu kurulumuza intikal etmiş olup, hastanın hekim seçme ve değiştirme hakkı doğrultusunda hekimini değiştirdiği belgelendirilmiştir. Kurul üyelerince oy birliğiyle hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.
KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU EYLÜL 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

29.01.2018

2018
/6433

03.09.2018

78

Şikayetçinin dilekçesi, dosya 
içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu 
yaşandığı, hastayı rahatlatacak 
ifadelerin kullanılmadığı ve 
ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

29.01.2018

2018
/6435

03.09.2018

79


Şikayetçinin dilekçesi, dosya 
içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

 

29.01.2018

 2018
/6430
03.09.2018 80
Şikayetçinin dilekçesi, dosya 

içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.
 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

 29.01.2018 2018
/6429
 03.09.201881 
Şikayetçinin dilekçesi, dosya 

içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.
 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

 29.01.20182018
/6428 
 03.09.201882  

Şikayetçinin dilekçesi, dosya 
içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

 29.01.2018 2018
/6426
 03.09.2018 83
Şikayetçinin dilekçesi, dosya 

içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır.
 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyyid
Burhaneddin
Binası
Kliniği

 29.01.20172017
/6423 
 03.09.2018 84
Şikayetçinin dilekçesi, dosya 

içeriğindeki belge ve eklerin 
değerlendirilmesi neticesinde 
hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır. Hekimin hasta ile olan diyaloğunda üsluptan kaynaklı iletişim kopukluğu yaşandığı, hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır. 
 

Özel Hüma Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Hastanesi

 08.06.20172018
/34234
 03.09.2018 85
Şikayetçinin dilekçesi, dosya
içeriğindeki belge ve eklerin
değerlendirilmesi neticesinde, hasta ve hasta yakınının imzaladığı formların bilgilendirme, rıza formları
ve tıbbi gözlem formları olduğu, 
belgelere göre ikinci bir hekimin 
ameliyata girmediği, yaşanan
durumla ilgili tıbbi bir hatanın
olmadığı kanaatine varılmış olup, oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.
 
 
 

Kayseri
Şehir
Hastanesi

 12.06.2018 2018
/41603
 03.09.2018 86Şikayetçinin dilekçesi,dosya
içeriğindeki belge ve eklerin
değerlendirilmesi neticesinde
hastanın hizmete ulaştığı, Sağlık
Kurulundan çıkacak kararları ilgili personelin önceden bilmesinin ve müdahale etmesinin mümkün olmadığı, ilgili personelin yetkisi dahilinde Sağlık Kurulu Heyetinin işleyişi ve Mevzuat hakkında bilgi verdiği anlaşılmış olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 
 

İncesu İlçe Devlet Hastanesi
 25.05.2018 2018
/37804
 03.09.2018 87
Şikayetçinin dilekçesi, dosya
içeriğindeki belge ve eklerin
değerlendirilmesi neticesinde
hastanın muayeneye geldiği ancak hekim istirahatte olduğu için muayenesinin yapılamadığı, hekimin de yazılı beyanında bu
durumu kabul ettiği, hastanın
hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullanamadığı anlaşılmış
olup, oy birliği ile hak ihlali vardır kararı alınmıştır. Hastane idaresince konuyla ilgili inceleme yapılıp, ilgili personele uyarı cezası verilmiştir.

 

 

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ARALIK

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi

05.12.2017

2017/
70728

10.07.2018

76

Şikayetçinin dilekçesi, dosya
içeriğindeki belge ve eklerin
değerlendirilmesi neticesinde öğle
arası dahil olmak üzere bütün
başvuruların alınarak hastanın
hizmete ulaştığı, dolayısıyla
hastanın hizmetten genel olarak
faydalanma hakkı doğrultusunda
hizmet aldığı anlaşılmış olup; kurul
üyelerince oy birliği ile hak ihlali
yoktur kararı verilmiştir.

Kayseri
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi

05.12.2017

2017/
70725

10.07.2018

77

Şikayetçinin dilekçesi, dosya
içeriğindeki belge ve eklerin
değerlendirilmesi neticesinde öğle
arası dahil olmak üzere bütün
başvuruların alınarak hastanın
hizmete ulaştığı, dolayısıyla
hastanın hizmetten genel olarak
faydalanma hakkı doğrultusunda
hizmet aldığı anlaşılmış olup;
kurul üyelerince oy birliği ile hak
ihlali yoktur kararı verilmiştir.
KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MAYIS 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

SBÜ
Kayseri
Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi

01.03.2018

2018/

15151

15.05.2018

75

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belge ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde kurul üyelerince karar vermek için yeterli kanaat oluşmamakla birlikte hak ihlali yoktur kararı verilmiştir. 01.08.1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliğinde Güvenliğin Sağlanması ‘’Madde 37- Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.’’ hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm doğrultusunda hastaların fiziki zarar görmemesi için hastane idaresi ve çalışanlarca gerekli önlemlerin alınması ve hassasiyetin gösterilmesi kararı verilmiştir.KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU NİSAN 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.02.2018

2018
/11596

05.04.2018

66

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Başvuru kurula sehven gönderilmiş olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.02.2018

2018
/13458

05.04.2018

67


Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, başvuru sahibine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve başvurunun kurula sehven gönderildiği anlaşılmış olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

23.02.2018

 2018
/13312
 05.04.2018 68 

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Başvuru kurula sehven gönderilmiş olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 23.02.2018 2018
/13317
 05.04.201869  

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Başvuru kurula sehven gönderilmiş olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 23.02.20182018
/13309 
 05.04.201870  

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Başvuru kurula sehven gönderilmiş olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 23.02.2018 2018
/13323
 05.04.2018 71 

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı anlaşılmıştır. Başvuru kurula sehven gönderilmiş olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

 

Özel Uzmandent Hastanesi

 02.10.20172017
/56298 
 05.04.2018 72 Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 7. Madde ‘’Rıza Formu’’ başlığı altında değiştirilen 26. Maddede  ‘’Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşlarınca 15 inci maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir.’’ hükmü yer almaktadır. Başvuruda belirtilen konular değerlendirildiğinde ilgili hüküm doğrultusunda işlem yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup,  kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı verilmiştir.    
 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 26.02.20182018
/14085 
 05.04.2018 73 

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde, kendisine verilen süre içerisinde kaç ameliyat yapabileceğini ayarlayan hekimin kendisidir. Buna rağmen hekimin başvuruda bahsi geçen ameliyat gününde randevu verirken zamanı yeterince ayarlayamadığı, bu süre içerisinde hastane idaresinin yeni bir ameliyathane oluşturamayacağı için hastaları mağdur etmiş olup, bu durumdan da hastalara kendisinin birebir bilgilendirme yapmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla hasta ameliyat olamayıp hekime de ulaşamadığı için hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullanamamıştır. Ayrıca hasta ve hasta yakınına bilgi verilmediği için hasta bilgilendirme hakkını da kullanamamış olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı verilmiştir.

 

SBÜ Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 22.02.2018 2018
/13144
 05.04.2018 74 

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde hasta hizmete ulaşmıştır. Ancak 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ‘’Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ hükmü yer almaktadır, Hastanın hekim ile olan diyaloğunda hastayı rahatlatacak ifadelerin kullanılmadığı ve ilgili hükme uygun davranılmadığı anlaşılmış olup,  kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararı verilmiştir.KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Özel Melikgazi Hastanesi

25.02.2018

2018

/13608

19.03.2018

64

Hasta Hakları Yönetmeliğinin Hasta Hakları Kurulu Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 42/C maddesi ve Hasta Hakları Genelgesi uyarınca başvuru değerlendirilmiştir. Başvuru sahibinin ilgili hastaneye poliklinik hastası olarak başvuru yaptığı belirlenmiştir. Özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. İlgili Tebliğin 1.9.1-İlave ücret alınması başlık numaralı maddesinde "1) İlave ücret alınması uygulamasında; a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca: Kurumca belirlenen oranı(%200) geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir." Ve 1.9.4-Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması başlık numaralı maddesinde "Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan "Gündüz yatak tarifesi" işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir." hükümleri yer almaktadır. Başvuru sahibinin belirttiği ödemeler, Sağlık Uygulama Tebliği Hükümleri çerçevesinde olduğu için, oybirliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

20.12.2017

2017

/73810

19.03.2018

65

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 7. Madde ‘’Rıza Formu’’ başlığı altında değiştirilen 26. Maddede "Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel görülen tıbbi müdahaleler için sağlık kurum  ve kuruluşlarınca 15 inci maddedeki bilgileri içeren rıza formu hazırlanır. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak hastaya aktarılarak rıza formu hastaya veya kanuni temsilcisine imzalatılır. Rıza formu iki nüsha olarak imza altına alınır ve bir nüshası hastanın dosyasına konulur, diğeri ise hastaya veya kanuni temsilcisine verilir." hükmü yer almaktadır. Başvuruda belirtilen konular değerlendirildiğinde            ilgili         hüküm doğrultusunda işlem yapılmamış olduğu tespit edilmiş olup, kurul üyelerince oy birliği ile hak ihlali vardır kararıverilmiştir.KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU OCAK 2018

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

18.12.2017

2017/

73354

23.01.2018

62

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Madde 1 hükmü gereğince geçmişe ait veriler silinemez. Şikayetçinin başvurusu, kurul üyelerince incelendiğinde şahsın bilgi edinme ve hizmetten genel olarak faydalanma hakkını kullandığı, Hasta Hakları Birimi tarafından bilgilendirildiği anlaşılmış olup, kurul üyelerince hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ARALIK 2017

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

23.11.2017

2017

/68295

25.12.2017

60

Şikayetçinin başvurusu, içerisinde bulunan belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde hak ihlali vardır kararı oy birliği ile alınmıştır. Kurul tarafından başvuruya konu aksaklıkların yaşanmaması için idare tarafından gerekli önlemlerin alınması ve düzeltici faaliyetlerin başlatılması kararı alınmıştır.

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

18.12.2017

2017

/73280

25.12.2017

61

Başvuru dosyası, içeriği değerlendirildiğinde başvurunun Hasta Hakları Birimi tarafından yerinde çözümlendiği, başvuru sahibine bilgilendirmenin yapıldığı ve başvurunun Kurulumuza sistem üzerinden sehven gönderildiği anlaşılmış olup oy birliği ile hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU HAZİRAN 2017

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

18.05.2017

2017 /29967

13.06.2017

52

Şikayetçinin başvurusu, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi kişinin hastanede hizmete ulaştığı ve muayene edildiği anlaşılmıştır. Bu sebeple hak ihlali olmadığı kararı verilmiştir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MAYIS 2017

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi

11.04.2017

2017

/21712

16.05.2017

51

Şikayetçinin başvurusu, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi kişinin hastanede hizmete ulaşamadığı ve hizmet alırken iletişim sorunu yaşadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple hak ihlali vardır kararı verilmiştir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU NİSAN 2017

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

31.03.2017

2017

/19568

26.04.2017

50

Yaşanan iletişim sorunu ile ilgili belgeler beyana dayalı olduğu için hak ihlali yoktur kararı verilmiştir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART 2017

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

17.03.2017

2015

/34507

31.03.2017

49

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, telefon görüşme CD’sinin kurul üyeleri tarafından dinlenmek suretiyle değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın bilgi eksikliği nedeniyle sorun yaşanmış olduğu anlaşılmıştır.

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

08.01.2017

2017

/1231

14.03.2017

48

Şikayetçinin başvurusu, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde geçmiş yıllara ait ilgili hastaneye yapmış olduğu ait muayene ve heyet başvuruları incelendiğinde başvuru sahibinin bahsettiği 2006 yılına ait sağlık raporu müracaatının olmadığı anlaşılmıştır.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ARALIK 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri İncesu 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi

20.12.2016

2016

/68228

29.12.2016

48

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde hastanın hak ihlali yönünde sorun yaşamış olduğu anlaşılmıştır.

Kayseri Talas 36 Nolu Aile Hekimliği Birimi

18.11.2016

2016

/61732

6.12.2016

47

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde

değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastaya yanlış bilgi verildiği ve hekimin çıkar amaçlı beyan yaptırması gerekçesi ile hak ihlali yapıldığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

17.11.2016

2016

/61532

 

29.12.2016

46

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçinin dilekçesi dosya içerisinde değerlendirilen ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın hak ihlali yönünde sorun yaşamış olduğu anlaşılmıştır.

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

17.11.2016

2016

/61504

 

26.12.2016

45

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın Hizmetten Faydalanma ve Bilgilendirme konusunda sorun yaşamadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Talas 36 Nolu Aile Hekimliği Birimi

04.11.2016

2016

/59076

 

06.12.2016

44

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastaya yanlış bilgi verildiği ve hekimin çıkar amaçlı beyan yaptırması gerekçesi ile hak ihlali yapıldığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 

26.10.2016

2016

/56958

 

06.12.2016

43

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin tıbbi hata olarak değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikayet ve sorun çözme

başvuruları başlıklı düzenlemede; “Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, KAMU KURUMU OLMASI HALİNDE SAĞLIK TESİSİ YÖNETİCİLİĞİNE /BAŞHEKİMLİĞİNE; özel sağlık tesisi ise, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” hükmü getirilmiş olduğundan dosyanın gerekli

mercie yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İlgili hastanenin bundan sonra yapılan başvuruyu inceledikten sonra yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne istinaden hareket etmeleri gerekmektedir.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU EYLÜL 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Özel Erciyes Kartal Hastanesi

22.08.2016

2016
/45727

30.09.2016

42

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin tıbbi hataya ilişkin ve kurulun bu hususta bir karar vermesinin mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikayet ve sorun çözme başvuruları başlıklı düzenlemede; “Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; ÖZEL SAĞLIK TESİSİ İSE, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” hükmü getirilmiş olduğundan dosyanın inceleme yapılmaksızın gerekli mercie yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İlgili hastanenin bundan sonra yapılan başvuruyu inceledikten sonra yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne istinaden hareket etmeleri gerekmektedir.

Özel Hüma Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi

22.08.2016

2016
/45677

02.09.2016

41

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde başvurunun birim tarafında yerinde çözüm olarak çözümlendiği ancak yanlışlıkla kurula sevk edildiği için herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Kocasinan Aile Sağlığı Merkezi

16.08.2016

2016
/44623

02.09.2016

40

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin parasını alamadığına ilişkin ve kurulun bu hususta bir karar vermesinin mümkün olmadığından Kayseri Tüketiciler Birliği Derneğine yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU AĞUSTOS 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

23.06.2016

2016

/35260

09.08.2016

39

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin tıbbi hataya ilişkin ve kurulun bu hususta bir karar vermesinin mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikayet ve sorun çözme başvuruları başlıklı düzenlemede; “Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, KAMU KURUMU OLMASI HALİNDE SAĞLIK TESİSİ YÖNETİCİLİĞİNE /BAŞHEKİMLİĞİNE; özel sağlık tesisi ise, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” hükmü getirilmiş olduğundan dosyanın inceleme yapılmaksızın gerekli mercie yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. İlgili hastanenin bundan sonra yapılan başvuruyu inceledikten sonra yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne istinaden hareket etmeleri gerekmektedir.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU TEMMUZ 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

24.06.2016

2016

/35467

21.07.2016

38

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın hak ihlali yönünde sorun yaşanmış olduğu anlaşılmıştır.

Özel Tekden Hastanesi

20.06.2016

2015

/34507

01.07.2016

37

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, telefon görüşme CD’sinin kurul üyeleri tarafından dinlenmek suretiyle değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın bilgi eksikliği nedeniyle sorun yaşanmış olduğu anlaşılmıştır.

 

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU HAZİRAN 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

13.05.2016

2016

/27161

16.06.2016

36

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, telefon görüşme tutanağının değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın mahremiyet dahilinde bilgilerinin açıklanmadığı anlaşılmıştır.

KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MAYIS 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri T.C. Sb. Sbü. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

02.04.2016

2016

/19368

12.05.2016

35

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden tutanak ve eklerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ve hasta yakını ile ilginin gerektiği ölçüde kurulduğu anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MART 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.02.2016

2016

/9968

21.03.2016

34

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden tutanak ve eklerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ve hasta yakını ile ilginin gerektiği ölçüde kurulmadığı “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” başlıklı tebliğin kol bandı uygulamasına dair maddelerine aykırı hareket edildiği, hasta ve hasta yakınına zarar verici sonuçlarla karşılaşılmasının kuvvetle muhtemel bulunduğu bu sebeple ilgili personel hakkında gerekli inceleme ve giderek soruşturmanın ilgili idare tarafından başlatılması gerektiği ve sonucundan kurulumuza bilgi verilmesinin istenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

08.02.2016

2016

/6830

21.03.2016

33

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden tutanak ve ekleri ile kurul koordinatörlüğü tarafından yapılan fiili tespit ve görüntülemelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ve hasta yakını ile ilginin gerektiği ölçüde kurulduğu anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU OCAK 2016

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.12.2015

2015

/71097

21.01.2016

32

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belgeler, şikayet edilen hekim ve USG randevu kaydı veren görevlinin ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile ilginin gerektiği ölçüde kurulduğu anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.12.2015

2015

/70937

21.01.2016

31

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belgeler, şikayet edilen hekim ve poliklinik sekreterinin ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile ilginin gerektiği ölçüde kurulduğu anlaşılmıştır.

Özel Erciyes Hastanesi

09.12.2015

2015

/68969

06.01.2016

30

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesinde hasta hakkının ihlaline ilişkin bir durumun mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Özel Erciyes Kartal Hastanesi

14.11.2015

2015

/63619

06.01.2016

29

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve süreci ifade eden şikayet edilen hekim ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile yeterli iletişime geçilmiş olduğu, ilgili hastane tarafından herhangi bir düzeltici faaliyetin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU KASIM 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26.10.2015

2015
/60192

26.11.2015

28

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin hak ihlali hususunda bulunmadığı, konunun tıbbi hataya ilişkin olduğu ve kurulun bu hususta bir karar vermesinin mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikayet ve sorun çözme başvuruları başlıklı düzenlemede; “Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” hükmü getirilmiş olduğundan dosyanın inceleme yapılmaksızın gerekli mercie yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Özel Dünyam Hastanesi

10.10.2015

2015
/57311

26.11.2015

27

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, daha önceki 41725 sayı ve 13/07/2015 tarih ile 41726 sayı ve 13/07/2015 tarihli dosyalarından da aynı hekimin şikayet edilmiş olunduğu, süreci ifade eden şikayet edilen hekim ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile yeterli iletişime geçilmiş olduğu, ilgili hastane tarafından herhangi bir düzeltici faaliyetin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28.09.2015

2015
/54856

16.11.2015

26

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesinde hasta hakkının ihlaline ilişkin bir durumun mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.09.2015

2015
/54118

13.11.2015

25

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı’nın şikayet edilen sağlık personeli tarafından hak ve yetkisi bulunmayan kişilerle paylaşılmış olduğu, yönetmelikle belirlenen sorumluluk dışına çıkılmış olunduğu, bu sebeple de bu hususta şikayetçi hastanın haklarının ihlal edilmiş olduğu anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU EYLÜL 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

06.08.2015

2015
/46207

04.09.2015

24

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın şikayetinin hak ihlali hususunda bulunmadığı, konunun tıbbi hataya ilişkin olduğu ve kurulun bu hususta bir karar vermesinin mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikayet ve sorun çözme başvuruları başlıklı düzenlemede;
“Hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” amir hükmü getirilmiş olduğundan dosyanın inceleme yapılmaksızın gerekli mercie yönlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Özel Memorial Kayseri Hastanesi

13.07.2015

2015
/41725

04.09.2015

23

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden şikayet edilen hekim ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile yeterli iletişime geçilmiş olduğu, ilgili hastane tarafından herhangi bir düzeltici faaliyetin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Melikgazi Aile Sağlığı Merkezi

03.07.2015

2015
/40082

04.09.2015

22

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin incelenmesi neticesinde şikayetçi hasta ile ilginin gerektiği ölçüde kurulduğu, hizmetin gereği gibi yerine getirilmiş olunduğu anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU AĞUSTOS 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Özel Dünyam Hastanesi

13.07.2015

2015/
41726

18.08.2015

21

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden şikayet edilen hekim ifadelerinin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile yeterli iletişime geçilmiş olduğu, ilgili hastane tarafından herhangi bir düzeltici faaliyetin yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

26.06.2015

2015
/38507

11.08.2015

20

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler, süreci ifade eden şikayet edilen hekim ifadeleri ve Hastane İşleyişi ile ilgili sunum dokümanının değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta ile yeterli iletişime geçilememe sebebinin verilebilecek randevu tarihinden kaynaklanmış olduğu, resmi başvuru süresini aşacak bir randevu tarihi verilmemesi nedeniyle hastanın kendisinin eksik bilgilendirildiği düşüncesine sevk olduğu, ancak bu durumu ortadan kaldıracak işlemin, hekim tarafından randevulu olarak takip edilmesi gereken hastaları ile ilgili özel bir ajanda listesi oluşturmak ve gerektiğinde bu ajandaya daha ileri tarihe verilmesi gereken hasta kontrollerini kaydetmek suretiyle hastanın tedavisine devam etmesinin uygun olacağı kurul öneri kısmında belirtilen düzeltici faaliyetin yapılması ile çözüme ulaşılacağı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.06.2015

2015
/38630

03.08.2015

19

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğine alınan belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta yakınına karşı hak ihlali bulunmadığı anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU HAZİRAN 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Özel Erciyes Kartal Hastanesi

28.05.2015

2015
/31839

19.06.2015

18

* Şikâyetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde konunun tıbbi hataya ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

* Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/32 sayılı Genelgede şikâyet ve sorun çözme başvuruları başlıklı düzenlemede; “Hasta İletişim Birimine veya İl Koordinatörlüğüne tıbbi hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine/başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.’’ Hükmüne istinaden dosyanın inceleme yapılmaksızın gerekli mercie yönlendirilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

06.04.2015

2015/
20018

05.06.2015

17

* Şikâyetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadeler neticesinde, başvuranın sağlık hizmetlerinden ilk başvuru aşamasında faydalandırılmadığı anlaşılmış olup, kurul üyelerinin 4/1 oy oranıyla hak ihlali tespit edilmiştir.

* Bu nedenle ilgili birim hekimlerinin, birimin özelliği de dikkate alınarak başvuranlar ile gerekli ilgi ve özeni göstermeleri hususunda dikkatlerinin çekilerek gerektiğinde bu hususta eğitim verilmesi konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU MAYIS 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.03.2015

2015/
16512

06.05.2015

16

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğine alınan belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın başvurusunun kurulun görev alanında yer almadığı, dolayısı ile de bir hak ihlali bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01.05.2015

2015/
26268

20.05.2015

İtiraz
03

İtiraz ile önceki belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde itiraz eden hastaya karşı hak ihlali bulunmadığına dair kararda değişiklik yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve AraştırmaHastanesi

20.05.2015

2015/
23494

20.04.2015

İtiraz
02

Şikayetçinin itirazları önceki belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastaya karşı hak ihlali bulunmadığına dair kararda değişiklik yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

03.03.2015

2015
/11109

10.04.2015

İtiraz
01

Şikayetçinin itirazları önceki belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastaya karşı hak ihlali bulunmadığına dair kararda değişiklik yapılamayacağı anlaşılmıştır.

           


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU NİSAN 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

İncesu Merkez 1 Nolu Aile Sağ. Merkezi

27.03.2015

2015/
17682

24.04.2015

15

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde olayda hak ihlalinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

25.03.2015

2015/
16888

24.04.2015

14

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hasta hakkında gerekli ve zorunlu işlemlerin yapılmış olduğu, ancak başörtüsünün alınması hususunda halin gerekli kıldığı ölçüde daha hassas davranılması gerektiği, ancak hak ihlalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ameliyathane veya diğer hayati tehlikeye yönelik ağır hastalık (kanser vs. gibi ) hallerinde hastanın ve hasta yakınının psikolojik durumlarının da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu sebeple bu tür hastalarla ilgilenen tüm personelin hizmet içi eğitim ya da seminer yolu ile bilgilendirilmesi, gerektiğinde özel eğitimlere tabi tutulması gerektiği, hastane yönetiminin bu hususta gerekli ve yeterli tedbirleri alarak sorun yaşanmasına sebebiyet verilmemesini sağlaması konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

02.04.2015

2015/
19083

24.04.2015

13

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğine alınan belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastaya karşı hak ihlali bulunmadığı anlaşılmıştır.

Özel Dentaforum Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

02.04.2015

2015
/19133

10.04.2015

12

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğinde değerlendirilen belgelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın başvurusu ile ilgili olarak herhangi bir karar verilemeyeceği anlaşılmıştır. Zuhulen gelen dosya nedeniyle karar verilemediğinden öneride de bulunulmamıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

03.03.2015

2015
/11109

10.04.2015

11

Hak ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu birimde istihdam olunan ve hastayı karşılama, bilgi sunma, onunla ilgilenme gibi özel işleve sahip olması gerektiğinden ilgili personelin bunlara uygun niteliklere sahip olması gerektiği, bu hususta gerektiğinde bu kişilere eğitim verilmesi ve hasta ile yaşanacak diyaloglarda hastayı rahatlatıcı bir ifade kullanması gerektiğinin özellikle üzerinde durulması konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Naciye-Ramazan Büyükkılıç Aile Sağlığı Merkezi

27.02.2015

2015/7949

10.04.2015

10

Şikayetçinin dilekçesi, dosya içeriğindeki belgelerin değerlendirilmesi neticesinde şikayetçi hastanın başvurusu ile ilgili olarak hasta hakkının ihlal edilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Aile hekimliğinin ilk basamak hekimlik olduğu görülmekle ve bakılan hasta sayısının dönemler itibari ile fazla olabilmesi ve bu durumda da hataların yapılmasının mümkün olması nedeniyle yazılan reçetelerde daha dikkatli olunması, yazılan reçetenin ilgili hekim tarafından incelenmeksizin kayda alınmaması, bu durumun hastayı olduğu kadar hekimi de koruyucu bir önlem olacağı önerisi getirilmiştir.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU ŞUBAT 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Belsin Aile Sağlığı Merkezi

10.01.2015

2015/906

22.01.2015

08

Hak İhlali tespit edilmemiştir. İlgili ASM’ den alınan cevabi yazıda kan grubu ölçümünün ‘’ fayans tekniği’’ ile yapılmakta olduğu, bu tekniği kullanmakta olan tüm ASM’ler tarafından halihazırda kullanılabilecek, uygun maliyet koşullarında sağlanabilecek materyalin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, alımı maksadıyla gerekli alt yapının oluşturulması, alımın sağlanması ve bu türlü ölçümlerde hatanın asgari düzeye indirilmesi konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş sağlığı Merkezi

13.01.2015

2015/1232

26.02.2015

07

Hak ihlali tespit edilmemiştir. Şikayetçi hasta ile ilk muayeneyi gerçekleştiren hekim açısından hastanın ‘’hizmete ulaşma ve yararlandırılma konusunda kısa süreli bir sorun yaşandığı, engelleyici nitelikteki sağlık hizmetlerinden faydalandırılma yönünde sürecin başlatılmadığı’’ durumu oraya çıkmış ise de ADSM Hasta İletişim Birimi vasıtası ile sorunun başlangıç aşamasında çözülmüş olduğu anlaşılmıştır. Kamu Hastaneleri Birliği tarafından düzeltici işlem mahiyetinde muayene veya tedaviyi gerçekleştiren hekim tarafından an itibari ile hizmetin görülemeyeceği hususunda öngörüde bulunulması halinde ADSM Hasta İletişim Birimi ile irtibata geçilerek hastanın şikayetlerinin çözümü adına burada ilgilenilmemesinin istenilerek bir çözüm önerisi getirilmesi hususunda tüm personele bilgi verilmesi gerektiği konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi

12.12.2014

2014/3773

12.02.2015

06

Hak İhlali tespit edilmiştir. Hastanın şikayetinde belirttiği gibi hak ihlaline varan mesaiye uyulmadığına dair beyanlar kabul edilir nitelikte görülmemiş, ancak ‘’sağlık personeli hizmeti sunan kişilerden olduğunu’’ ifade eden kimlik kartlarının üzerlerinde taşınmamasından dolayı problem yaşandığı tüm kurul üyeleri tarafından kabul edilmiştir. İlgili merkezde görev yapan tüm personelin tanıtıcı kimlik kartlarının görev yaptığı mesai saatleri süresince üzerinde taşıması ve gerekli bilgilendirilmenin yapılması konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği

25.12.2014

2014/5658

05.02.2015

05

Hak İhlali tespit edilmemiştir. Şikâyetçinin dilekçesi ve dosya içerisine getirtilen belgeler değerlendirilmiş, hastane idaresinden, hastanede görev yapmakta olan bir hekimden veya sağlık personelinden kaynaklı kusur nedeniyle hasta hakkının ihlali durumunun yaşanmadığı, aksine eksikliğin giderilmesi anlamında gerekli yazışmanın yapılmış olduğu anlaşılmıştır.


KAYSERİ  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARAR FORMU OCAK 2015

Sağlık Tesisi İsmi

Başvuru Tarihi

Başvuru Numarası

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Kurul Karar Özeti

Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi

22.12.2014

2014/5115

22.01.2015

04

Şikâyetçi hastanın eşitlik içinde hizmete ulaşma hakkının kullandırılmamış olduğu, sağlık hizmetinin hijyene uygun nitelikte ve güvenli bir ortamda sağlanamadığı yönünde oy birliğiyle hak ihlali vardır kararı alınmıştır. İlgili kurum tarafından şikâyete konu hekim hakkında soruşturma yapılması gerektiği ve hasta mahremiyetinin sağlanması konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Nezaket Necati Şahin Aile sağlığı Merkezi

13.11.2014

2014/726

22.01.2015

03

Eşit şekilde hizmete ulaşma ve faydalanma hususunda hak ihlali olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu durumun ‘’ Sağlık hizmeti sunan personelden’’ kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılamamıştır. İlgili merkezde görev yapan tüm personelin tanıtıcı kimlik kartlarının görev yaptığı mesai saatleri süresince üzerinde taşıması ve gerekli bilgilendirilmenin yapılması konusunda düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.12.2014

2014/5081

16.01.2015

02

Hak ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak bu tür problemler yaşanmaması için ilgili hastane yönetimince bu alanda görev yapan tüm personele gerekli ikazın yapılması hakkında düzeltici işlem kararı alınmıştır.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.11.2014

2014/1774

16.01.2015

01

Hastanın Hizmetten Genel OlarakFaydalanma Hakkı ve Saygınlık Görme Hakkının ihlal edilmediği tespit edilmiştir.